TERMENI SI CONDITII GENERALE DE VANZARE
Toate vânzările de produse şi/sau accesorii (denumite în continuare „produsele) efectuate de vânzător vor fi supuse termenilor şi condiţiilor de mai jos.
Orice derogare de la clauzele cuprinse în termenii ș
i condiţiile generale de vânzare trebuie să fie în mod expres prevăzută în oferta comerciala emisa de catre vanzator sau contractul de vânzare încheiat între cumpărător și vânzător.                                                                                                                                                           Orice alţi termeni şi condiţii la care se face referire in mod verbal de catre cumpărător sau de reprezentantul acestuia nu vor fi aplicabile, dacă nu au fost in oferta , comanda , sau contractul de vanzare  în mod expres de către vânzător.
1.PRETURI
1.1. Cumpărătorul va achita preţul produselor potrivit acordurilor cu vânzătorul.
2. TAXE SI IMPOZITE
2.1. In cazul în care produsele care fac obiectul livrării sunt scutite de TVA datorită naturii intracomunitare a livrării sau datorită faptului că sunt destinate exportului şi cumpărătorul transportă produsele pe propria răspundere şi pe propriul risc (incoterm exw, fob, fca etc.), vânzătorul va acorda scutirea de tva cu condiţia să îi fie furnizate de către cumpărător dovezi suficiente ale transportului şi ale sosirii în ţara de destinaţie a produselor furnizate.
3. NEACHITAREA FACTURILOR
3.1. Vânzătorul va emite o factură cumpărătorului, iar cumpărătorul va plăti vânzătorului suma facturată în lei romanesti (ron) sau euro (€  euro) la cursul BNR din ziua facturării, cu excepţia cazurilor în care datele respective au fost confirmate în scris şi fără rezerve de către vânzător într-un document separat.
3.2. Cumpărătorul va achita factura (facturile) emisă (emise) de vânzător în termenul stabilit de comun accord în scris. Dacă nu s-a stabilit niciun termen, preţul se va achita la data recepţionării facturii.
3.3. In caz de neachitare a facturii până la termenul stabilit, cumpărătorul va plăti vânzătorului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,05 % pe zi de întârziere, calculate din totalul sumelor neachitate la termen. Penalităţile de întârziere vor fi aplicabile inclusiv pentru perioadele de prelungire a termenului de plată acordate cumpărătorului fie de către vânzător printr-un act scris, fie prin decizia instanţei competente.
3.4. Plata penalităţilor de întârziere nu conferă cumpărătorului dreptul de a întârzia plata tuturor sumelor neachitate.
3.5. In niciun caz prelungirea termenului de plată nu va constitui un act de novaţie.
3.6. Neachitarea la termen a unei facturi va atrage după sine decăderea cumpărătorului de drept, fără somaţie, din termenele de plată aferente tuturor facturilor emise anterior şi obligaţia de achitare imediată a acestora.
3.7. In astfel de circumstanţe, în cazul în care cumpărătorul se află în imposibilitate de plată sau plata nu poate fi încasată (de exemplu în cazul emiterii unui ordin de plată sau cec cu fonduri insuficiente), vânzătorul îşi rezervă dreptul să modifice condiţiile de plată în sensul perceperii plăţii în numerar pentru sumele deja scadente si neachitate.
3.8. Orice pretenţie formulată de cumpărător nu îl va îndreptăţi pe acesta la amânarea plăţii facturii sau a sumei datorate.
3.9. In cazul în care cumpărătorul nu va prelua produsele in termen de 10 zile de la termenul de finalizare , din cause neimputabile vânzătorului, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a percepe, fără înştiinţare formală sau alte notificări ulterioare, o taxă de depozit reprezentând 0,01% pe zi din valoarea facturată a produselor neridicate.
3.10. Dacă produsele nu vor fi preluate de cumpărător în termen de 30 (treizeci) de zile de la data iniţială a livrării, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 13 de mai jos.
3.11. Independent de opţiunea vânzătorului privind rezilierea contractului, acesta este îndreptăţit să vândă marfa, urmând ca diferenţa dintre preţul stabilit ș
i cel obţinut din vânzarea mărfii, precum și cheltuielile suportate de vânzător în legătură cu vânzarea mărfii neridicate de cumpărător să fie suportate de către acesta din urmă.
3.12. Vânzătorul nu este obligat să contracteze cu terţul în aceleaș
i condiţii în care a contractat cu cumpărătorul. Deasemenea, cumpărătorul va fi obligat la daune-interese pentru prejudiciile suferite de vânzător ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de preluare a mărfurilor. Dacă vânzătorul intenţionează să procedeze la vânzarea mărfii neridicate de cumpărător îl va înștiinţa pe acesta în prealabil prin orice mijloc.
4. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Vânzătorul se obligă la următoarele:
a) Să predea produsele vândute la termenele, în cantităţile şi în condiţiile de calitate contractate dacă şi numai dacă cumpărătorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale;
b) Să livreze produsele în termenul stabilit in oferta sau contractul de vanzare , în caz contrar va suporta penalităţi de întârziere în cuantum de 0,05 % pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi calculate la valoarea produselor nelivrate;
c) Să garanteze pe cumpărător contra evicţiunii produselor care formează obiectul vânzării;
d) Să asigure contra cost transportul produselor, dacă cumpărătorul a solicitat acest lucru prin comandă/contract si a acceptat în prealabil tariful si conditiile de transport;
e) Să înlocuiască, în mod gratuit şi în termen de maxim 30 zile, produsele neconforme calitativ, dacă neconformităţile semnalate de cumpărător au fost acceptate în scris de vânzător ș
i dacă nu este posibilă remedierea neconformităţilor;
f) Să păstreze confidenţialitatea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare, sub sancţiunea răspunderii pentru prejudiciile cauzate cumpărătorului.
4.2. CUMPARATORUL SE OBLIGA LA URMATOARELE:
a) Să specifice în anexa la contractul de vânzare sau in comanda tip-dimensiunile produselor contractate precum şi cantitatea lor, iar dacă aceste informaţii nu au fost integral specificate în anexă, să le comunice în scris vânzătorului, în caz contrar livrările fiind decalate corespunzător;
b) Să plătească vânzătorului preţul produselor ș
i, după caz, contravaloarea transportului, în condiţiile şi la termenele stabilite în contractul de vânzare sau comanda, în caz contrar se obligă să plătească acestuia penalităţi de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi calculate la valoarea sumelor neachitate. Penalitatile pot depasi suma la care se aplica;
c) Să preia integral şi la termen toate produsele contractate;
d) Să preia la termen produsele comandate de la sediul vânzătorului şi să asigure transportul acestora dacă nu se prevede altfel în contract sau in comanda;
e) Să realizeze transportul produselor cu mijloace de transport adecvate şi care obligatoriu pot fi încărcate pe partea laterală şi au o lungime cel puţin egală cu lungimea maximă a produselor contractate;
f) Să recepţioneze produsele, daca acestea sunt corespunzătoare calitativ si cantitativ.
g) Să asigure, cu mijloace proprii, în cel mai scurt timp descărcarea şi manipularea corectă a produselor achiziţionate, fără a deteriora produsele terţilor aflate în mijlocul de transport;
h) Să întreprindă tot ce este necesar şi legal pentru a se efectua plata mărfii în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare sau al comenzii in baza facturii emise de catre vanzator;
i) Să păstreze confidenţialitatea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare, sub sancţiunea răspunderii pentru prejudiciile cauzate vânzătorului.
5. CLAUZA PENALA
5.1. In cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau cele prevăzute în condiţiile generale de vânzare/termeni de vânzare ori şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi daune interese în valoare de 0,05% din valoarea contractului, cu excepţia cazului în care în contract sau în condiţiile generale de vânzare/termeni de vânzare, se prevede un alt cuantum al penalităţilor de întârziere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unei anumiteobligaţii.
6. CONDITII DE LIVRARE
6.1. Marfa va fi livrată conform condiţiei incoterms asta daca nu este specificat altfel in oferta emisa de vanzator sau in contractul de vanzare.
6.2. Vânzătorul va comunica în prealabil cumpărătorului termenul la care vor fi livrate sau disponibile mărfurile.
6.3. Datele de livrare menţionate în confirmarea de comandă nu au valoare obligatorie, vânzătorul neacceptând nicio răspundere pentru întârzieri la livrare, cu excepţia cazurilor în care datele respective de livrare au fost confirmate în scris şi fără rezerve de către vânzător într-un document separat. Dacă nu se specifică altfel în confirmarea de comandă, vânzarea produselor se face franco fabrica vânzătorului (prinîncărcarea pe vehiculul cumpărătorului). Produsele vor fi livrate în ambalajul standard al vânzătorului şi vor purta etichetele şi marcajele standard ale vânzătorului.
Termenii comerciali (ca de exemplu „franco fabrica vânzătorului”) vor fi interpretaţi conform incoterms 2010 publicaţi de Camera Internaţională de Comerţ, care constituie parte integrantă din prezentul document (denumiţi în continuare „incoterms”).
6.4. Transportul produselor se va efectua de către vanzator la adresa indicată de cumparator numai în cazul în care acesta din urmă a solicitat expres acest lucru prin comandă si a acceptat tariful de transport.
6.5. In cazul în care transportul produselor este efectuat de cumparator sau de un transportator desemnat de cumparator, riscurile se transferă cumparatorului din momentul încărcării produselor în mijlocul de transport, acest moment fiind considerat şi momentul livrării.
6.6. Dacă vanzatorul nu va putea livra produsele conform termenului de livrare, are obligaţia să anunţe cumparatorul, precizând cauza întârzierii şi, dacă este posibil, data estimată a livrării.
6.7. Dacă livrarea produselor suferă întârzieri datorate cumpărătorului, riscurile asupra produselor se transferă la cumparator de la data livrării stabilită iniţial.
6.8. Dacă părţile nu au convenit altfel, vanzatorul poate face livrări parţiale.
6.9. Produsele vândute vor fi însoţite de aviz de expediţie şi/sau factură, certificat de calitate ș
i certificat de garanţie.
6.10. Dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute se transferă de la vânzător la cumpărător la data achitării integrale a preţului produsului ș
i a taxelor aferente.
7. CONTROLUL SI RECEPTIA MARFII
7.1. Vânz
ătorul este obligat să predea marfa la locul stipulat în contract sau oferta şi să transfere cumpărătorului proprietatea asupra produselor, după încasarea integrală a preţului.
7.2. Cumpărătorul se obligă să preia marfa după ce a fost efectuată recepţia ei cantitativă şi calitativă, operaţiune ce se va consemna într-un proces-verbal de recepţie sau o notificare transmisa catre vanzator prin fax  la  0318153231 sau e mail la mitmetall@yahoo.com.
7.3. Dacă datorită neconformităţilor semnalate în procesul-verbal de recepţie sau notificare cumpărătorul refuză preluarea în tot sau în parte a mărfii, marfa care face obiectul refuzului de preluare va fi depozitată de cumpărător în condiţii normale de păstrare ș
i conservare, cumpărătorul fiind răspunzător de custodia ei. Depozitarea se va face pe perioada necesară pentru ca vânzătorul să verifice existenţa neconformităţilor sesizate de cumpărător și să facă propuneri de remediere a acestora, dar nu mai mult de 15 zile. Cumpărătorul va anunţa in scris ,pe vânzător de îndată despre refuzul de preluare a mărfurilor precum și despre locul unde acestea au fost depozitate.
7.4. Cump
ărătorul are obligaţia ca imediat după preluarea bunurilor să verifice starea acestora, urmând ca eventualele vicii aparente, deficienţe calitative sau cantitative să fie semnalate în procesul-verbal de recepţie întocmit în condiţiile prevăzute la art. 7.2. și comunicate în termen de 24 de ore vânzătorului. Nesemnalarea viciilor/deficienţelor în termenul și modalitatea prevăzută în contract , conditiile generale de vanzare sau oferta atrage decăderea cumpărătorului din drepturile ce-i revin. Cumpărătorul nu poate refuza marfa decât dacă aceasta prezintă vicii sau deficienţe calitative în proporţie de peste 50%.
7.5. Respingerea mărfii nu echivalează cu rezilierea sau cu rezoluţiunea contractului.
7.6. Odată cu semnalarea de către cumpărător a viciilor aparente sau a deficienţelor cantitative ș
i calitative, cumpărătorul are obligaţia de a oferi vânzătorului, la cerere, toate documentele și informaţiile necesare învederea soluţionării sesizării cumpărătorului. Vânzătorul va comunica cumpărătorului rezultatul verificărilor efectuate, urmând ca, în funcţie de acesta, vânzătorul să procedeze la repararea neconformităţilor, înlocuirea bunurilor necorespunzătoare, restituirea preţului, reducerea preţului în cazul în care neconformităţile nu afectează modul de utilizare a produsului sau la completarea lipsurilor cantitative într-un termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data recepţionării procesului-verbal de recepţie întocmit în condiţiile prevăzute la art. 7.2.
7.7. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectele cauzate de transportul necorespunzător al produselor conform art. 1.984 cap vii Cod Civil .
7.8. Dacă cumpărătorul nu semnalează în scris in termen de 48 h  viciile aparente ale produselor achiziţionate, acesta este decăzut din dreptul de a le invoca, iar bunurile vor fi considerate ca fiind livrate în mod corespunzător.
7.9. In cazul în care cu ocazia livrării produselor cumparatorul nu reclamă lipsuri cantitative prin menţionarea lor în procesul verbal de recepţie sau prin notificare , cumparatorul pierde dreptul de a reclama ulterior astfel de lipsuri.
7.10. Vanzatorul nu va fi răspunzător pentru defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a bunurilor, lucrări de întreţinere greşite, lucrări de montaj necorespunzătoare, manipulare şi/sau depozitare incorectă, lucrări de reparaţie necorespunzătoare efectuate de cumparator sau de un terţ neautorizat de către vanzator ori de modificări făcute fără consimţământul vanzatorului.
7.11. Refuzul unor produse nu îl scuteşte pe cumparator de obligaţia de a plăti produsele pe care nu le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare sau comanda .
7.12. Nu se considera defect sau produs neconform acel produs ce prezinta suprafete zgariate sau cu strat de vopsea neuniform , vanzatorul va pune la dispozitia cumparatorului spray de vopsea la culoarea corespunzatoare in vederea remedierii .
7.13.Cumparatorul va putea sa refuze receptia produselor doar daca acestea nu isi indeplinesc functia pentru care au fost comandate.  
8. GARANTIE
8.1. Vânzătorul garantează că la momentul livrării produsele vor fi conforme cu specificaţiile din cadrul confirmării de comandă sau ofertei prezentate de catre vanzator, acceptându-se eventuale mici diferenţe în conformitate cu normele europene în vigoare general acceptate şi cu normele specifice aplicabile produselor,pentru uz industrial , finisajele produselor sunt finisaje industriale de categorie B si anume finisaj mediu.
8.2. Toate informaţiile tehnice oferite de vânzător înainte şi/sau în timpul utilizării produselor, atât verbal cât şi în scris, sunt oferite cu bună credinţă şi potrivit cunoştinţelor deţinute de acesta la momentul respectiv. Aceste informaţii nu afectează însă obligaţia cumpărătorului de a evalua produsele livrate de vânzător din punct de vedere al potrivirii şi compatibilităţii cu mijloacele de prelucrare şi/sau aplicaţiilepentru care cumpărătorul doreşte să utilizeze produsele şi ulterior de a se baza exclusiv pe aceste evaluări. Responsabilitatea privind utilizarea şi prelucrarea produselor pentru o aplicaţie specifică revine exclusiv cumpărătorului.
8.3. Nuanţe şi culori
8.4. Dacă nu se specifică altfel într-un act scris, vânzătorul nu garantează pentru uniformitatea nuanţelor şi culorilor. Diagramele de culori şi/sau fotografiile produselor din catalogul, broşurile şi alte materiale în culori puse la dispoziţie de către vânzător sunt pur orientative şi pot să difere de culorile şi nuanţele reale ale produselor livrate.
8.5. Vanzatorul garanteaza ca la momentul livrarii produselor vor fi conforme cu specificatiile din cadrul comenzii , acceptindu-se eventuale mici diferente in conformitate cu normele europene în vigoare,
9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
9.1. In cazul întârzierii efectuării plăţilor conform termenelor contractuale sau prevazute in oferta, vanzatorul poate suspenda realizarea obligaţiilor sale din contract, până când cumparatorul va face dovada plăţii tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare ori prin comanda sau contracte încheiate anterior sau ulterior cu vânzătorul, inclusiv a penalităţilor de întârziere.
9.2. In situaţia în care cumparatorul nu achită avansul prevăzut şi/sau nu comunică în scris vanzatorului toate datele necesare lansării produselor comandate în fabricaţie în cel mult 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare, se consideră că cumparatorul a renunţat la respectivele produse contractate.
9.3. In afara prevederilor contractului de vânzare-cumpărare ș
i/sau a celor prevăzute în condiţiile generale de vânzare/termeni de vânzare, părţile nu vor fi răspunzătoare pentru pierderi de producţie, pierderi de profit sau alte pierderi indirecte suferite de cealaltă parte.
10.  LIMITAREA RASPUNDERII
10.1. Fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 8, vânzătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daunele indirecte sau de consecinţă, şi respinge orice obligaţii de a plăti daune-interese.
11. PROPRIETATE SI RISCURI
11.1. Dreptul de proprietate asupra produselor va trece la cumpărător de îndată ce preţul produselor şi toate taxele aferente vor fi fost achitate integral vânzătorului.
11.2. Până când cumpărătorul va dobândi proprietatea asupra produselor, cumpărătorul va garanta disponibilitatea permanentă şi trasabilitatea produselor aflate în posesia sa pentru vânzător sau personalul desemnat de acesta, recunoscând produsele ca fiind proprietatea vânzătorului la sediul
cumpărătorului.
11.3. La cererea vânzătorului, cumpărătorul va întocmi toate actele şi va efectua toate formalităţile necesare pentru afirmarea dreptului de proprietate al vânzătorului în ţara cumpărătorului terţ. Deşi vânzătorul îşi păstrează dreptul de proprietate asupra produselor, responsabilitatea păstrării acestora în condiţii de securitate, precum şi riscurile de daune, distrugeri sau pierderi privind produsele vândute sau orice parte din acestea va reveni cumpărătorului din momentul în care produsele vor fi fost livrate cumpărătorului potrivit condiţiilor incoterms aprobate de ambele părţi şi indiferent de identitatea transportatorului.
12. CONFIDENTIALITATE – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA
12.1. Dacă vânzătorul nu aprobă în mod expres şi în scris alte condiţii în acest sens, cumpărătorului i se interzice divulgarea publică sau către orice terţi, indiferent de situaţie, a informaţiilor confidenţiale sau a informaţiilor deţinute de vânzător sau controlate de către acesta.
12.2. Toate brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau orice informaţii confidenţiale sau protejate de drepturile de autor referitoare la produse vor rămâne de proprietatea vânzătorului sau a deţinătorului acestora. Prevederile contractuale nu conferă cumpărătorului niciun fel de drepturi, titluri sau interese şi nicio autorizaţie privind drepturile de proprietate intelectuală deţinute sau controlate de către vânzător, cumpărătorului interzicându-i-se divulgarea oricăror informaţii confidenţiale, chiar şi de natură comercială, protejate de drepturile de proprietate intelectuală, în caz contrar cumpărătorul fiind obligat să plătească despăgubiri pentru daunele provocate dovedite.
13. NOTIFICARI
13.1. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a contractului de vânzare cumpărare.
13.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (a.r.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
13.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
13.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
13.5. Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părţile contractante (denumire, sediu, nr de telefon/fax), a contului bancar, a reprezentantului legal, se vor aduce la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de două zile lucrătoare, sub sancţiunea inopozabilităţii modificărilor survenite.